Źródła dochodów gmin

Dochodami gminy są:

 • Wpływy z następujących podatków, ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów.
 • Wpływy z opłat: skarbowej; eksploatacyjnej, uiszczanej przez przedsiębiorców; płat lokalnych i innych.
 • Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
 • Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, w tym dochody z kar i odsetek oraz wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej gmin.
 • Dochody z majątku gminy.
 • Subwencja ogólna i subwencja drogowa ustalane według zasad określonych w niniejszej ustawie.

Źródło dochodów gmin stanowią również nieruchomości. Dochody uzyskiwane przez gminę z nieruchomości można podzielić na dochody majątkowe, dochody czerpane z podatków związanych z nieruchomościami oraz z opłat związanych z nieruchomościami.

Gmina czerpie dochody majątkowe ze sprzedaży, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, czy oddawania nieruchomości w trwały zarząd.

Do podatków związanych z nieruchomościami zaliczamy podatek rolny, podatek leśny, oraz podatek od nieruchomości, stanowiący średnio aż do 14% łącznych dochodów gmin.

Do opłat związanych z nieruchomościami zaliczamy opłatę eksploatacyjną, targową, miejscową, adiacencką oraz rentę planistyczną.

Poza tymi dochodami, dodatkowe źródło dochodu dla gmin stanowią:

 • Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin
 • Wpływy z samoopodatkowania mieszkańców
 • Spadki, zapisy i darowizny
 • Odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy
 • Odsetki od nieterminowo regulowanych należności
 • Dotacje z funduszów celowych
 • Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami,
 • Dywidenda od przedsiębiorstw państwowych,

i inne.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,16 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie zeznań złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego o wysokości osiągniętego dochodu.

Każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną oraz subwencję drogową. Łączną kwotę subwencji ogólnej dla gmin ustala się jako sumę nie mniejszą niż 7,5% planowanych dochodów budżetu państwa oraz kwot wpłat gmin. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydziela się subwencję na zadania oświatowe.

Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych gmin, takich jak inwestycje realizowane przez gminy, czy zadania z zakresu pomocy społecznej.

Gmina może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy, lub na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. Kredyty i pożyczki muszą być spłacone w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

Gmina ma również prawo emitowania papierów wartościowych.1 Komentarz to “Źródła dochodów gmin”

 1. Szczawnica napisał(a):

  Dobry artykuł

Dodaj komentarz